Proizvodi za svinje

Nuscience u Srbiji nudi proizvode za svinje. Nudimo premikse za prasad , krmače i tovljenike

Nutriplus predstarter 22%


Proizvod NUTRIPLUS PREDSTARTER 22% je namenjen za ishranu prasadi od 7 dana života do 5 dana posle odbića. Proizvod NUTRIPLUS PREDSTARTER 22% je proizveden po pricipima HACCP sistema bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala Nuscience PI.
Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.


Savet više


Hranilice obavezno čistiti svaki dan
Čistu i svežu vodu davati po volji
Obročno hranjenje
Dužina hranjenja 25 dana
Utrošak predstartera 1-1,5kg /prasetu

 

Nutriplus fortis 25-30%


Proizvod Nutriplus Fortis 25-30% je namenjen za ishranu prasadi od 5 dana odbića do 15 kg telesne mase. Proizvod Nutriplus Fortis 25-30% je proizveden po principima HACCP sistema bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.


Savet više


Hranilice obavezno čistiti svaki dan
Čistu i svežu vodu davati po volji
Obročno hranjenje
Očekivani dnevni prirast 400-500gr/dan
Konverzija od 1,2 - 1,3/1
Hranu uvek davati sveže pripremljenu u malim količinama
Dužina hranjenja 20-25 dana


Nutriplus dojare 4%

 

Proizvod NUTRIPLUS DOJARE 4% je namenjen za ishranu dojara od 7-og dana pred prasenje u toku laktacije i 7-og dana nakon odbića prasadi. Proizvod NUTRIPLUS DOJARE 4% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala kompanije Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.
Premixi za krmače dojare se koriste 7 dana pred prasenje u toku laktacije i 7 dana nakon odbića prasadi. Zatim se prelazi na premixe za suprasne krmače do 105 dana graviditeta.


Savet više

Preporučujemo početak ishrane sa ovom smešom na 1 nedelju pred prasenje u količini od 3–3,5kg/na dan radi privikavanja.
Na sam dan prasenja davati samo dovoljne količine vode i vrlo malo hrane.
Količina hrane u periodu dojenja treba da bude 5,5–7 kg dnevno.
Sprečite promaju i obezbedite optimalnu temperaturu u objektu.
Obezbedite dovoljnu količinu vode, naročito neposredno nakon prasenja, jer su krmače dehidrirale.
Obezbedite optimalnu temperaturu za prasad od 32–34 oC.
Nakon odbića, zbog provokacije ESTRUSA (FLASHING), zadržite istu smešu još nekoliko dana.


Nutriplus prasad 4%


Proizvod NUTRIPLUS PRASAD 4% je namenjen za ishranu prasadi do 25kg telesne mase. Proizvod NUTRIPLUS PRASAD 4% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS.
Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala kompanija Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.


Savet više


Predlažemo postepen prelaz sa STARTERA na GROVER, tokom 3–5 dana – mešanjem dve smeše.
Prasad hraniti po volji.
Omogućiti stalni pristup svežoj vodi. Na taj način povećava se količina pojedene hrane i smanjuje se konverzija
Sprečiti promaju i obezbediti optimalnu temperaturu u objektu
Obezbedite dovoljno prostora po životinji: 0,2–0,3 m2

 

Nutriplus suprasne krmace 3%

 

Proizvod NUTRIPLUS SUPRASNE KRMAČE 3% je namenjen za ishranu suprasnih krmača do 105-og dana graviditeta. Proizvod NUTRIPLUS SUPRASNE KRMAČE 3% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala kompanija Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.

Premixi za krmače dojare se koriste 7 dana pred prasenje u toku laktacije i 7 dana nakon odbića prasadi. Zatim se prelazi na premixe za suprasne krmače do 105 dana graviditeta.


Savet više

Ne davati više od 2,5–2,8kg u zavisnosti od kondicije plotkinje prvih 80 dana graviditeta.
Obezbedite dovoljnu količinu pitke vode.
Nivo energetskih hraniva treba da bude niži, kako bi se izbeglo štetno gojenje, a samim tim i neujednačena legla i teška prasenja.
Obezbedite dovoljnu količinu hraniva sa puno celuloze (mekinje) za postizanje mehaničke sitosti i kontrole konzumacije.
Sprečite promaju i obezbedite optimalnu temperaturu u objektu.
 


Nutriplus svinje u tovu 3%Proizvod NUTRIPLUS SVINJE U TOVU 3% je namenjen za ishranu tovnih svinja od 10-te nedelje pa do kraja tova. Proizvod NUTRIPLUS SVINJE U TOVU 3% proizveden je po principima HACCP bezbednosti i QMS. Nastaje u najmodernijoj tehnologiji primenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala kompanije Nuscience PI. Upotreba najkvalitetnijih sirovina i vrhunskih receptura omogućuje optimalnu strukturu proizvoda identičnu u svakom miligramu.


Savet više

Svinje hraniti po volji.
Obezbediti dovoljan broj pojilica: 7 tovljenika na pojilicu, uslov dobrog i ekonomičnog iskorišćavanja hrane.
Sprečiti promaju i obezbediti optimalnu temperaturu u objektu.
Hrana ne treba da bude previše sitno samlevena. Na taj način sami sprečavate probleme sa grižom repova i pojavom ULCUSA.